Close
(0) items
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Producten
  Filters
  Instellingen
  Zoek

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

  • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gameshop Dordrecht zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gameshop Dordrecht worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gameshop Dordrecht ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  2. Overeenkomst

  • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling. Gameshop Dordrecht is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gameshop Dordrecht dit mee binnen acht (8) dagen na ontvangst van de bestelling.

  3. Prijzen / Aanbiedingen

  • Alle aanbiedingen van Gameshop Dordrecht zijn vrijblijvend en Gameshop Dordrecht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder als dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
  • Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  • Uitzondering hierop zijn tweedehands goederen. Deze worden geleverd onder de margeregeling.
  • Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper.

  4. Retourzendingen

  • Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Gameshop Dordrecht worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
  • Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Gameshop Dordrecht onder vermelding van het bestelnummer in de orderbevesting, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Gameshop Dordrecht zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
  • In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (defect) dan behoudt Gameshop Dordrecht zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Gameshop Dordrecht neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. Onderdelen van apparaten worden nooit retour genomen.
  • Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
   a) Stuur een e-mail naar info@gameshopdordrecht.nl. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het bestelnummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
   b) Wacht op een e-mail van ons retour wat de vervolgprocedure is.

   Bij retourzending:
   c) Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
   d) Adresseer de artikelen en verzend het artikel

  5. Betalingen

  • Vooruitbetaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn annuleren wij jouw bestelling. Na vijf (5) dagen ontvang je een herinnering.

  6. Levering

  • De door Gameshop Dordrecht opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht jouw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jouw redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
  • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

  7. Eigendomsvoorbehoud

  • De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Gameshop Dordrecht verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jouw over.

  8. Reclames en aansprakelijkheid

  • Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng je Gameshop Dordrecht daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
  • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gameshop Dordrecht de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  • Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Gameshop Dordrecht te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

  9. Elektronische communicatie en bewijs

  • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Gameshop Dordrecht (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Gameshop Dordrecht niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Gameshop Dordrecht.
  • De administratie van Gameshop Dordrecht geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

  10. Overmacht

  • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gameshop Dordrecht in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gameshop Dordrecht gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gameshop Dordrecht kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Bij elke bestelling heb je
  Wij verzenden binnen
  Bezoek ook een onze
  Altijd ruim 3500